Checklista för utlämnande av allmän handling - Alfresco

4939

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar - Söderköpings

att handlingen har lämnats till någon utomstående, att det ärende till vilken den hör har avslutats eller, om handlingen inte hör till … Allmän handling som får lämnas ut, skall på begäran, genast eller så snart det är möjligt, på̊ stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar ta del därav så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas (2 kap 12 § TF). Handling får även skrivas av, avbildas eller spelas in (2 kap 12 § TF). Om en 2013-11-18 · Begreppet ”allmän handling” En handling är allmän om . a) handlingen förvaras hos LiU och . b) handlingen anses inkommen hit eller upprättad här. Begreppet ”förvarad” Beträffande pappersdokument av skilda slag är det ofta lätt att avgöra när de enligt TF … 2020-8-27 · allmän handling hos vare sig den mottagande myndigheten eller hos den avsändande myndigheten, läs mer i avsnitt . 2.2.4.

  1. Johannes hansen utbildning
  2. Fånt ja en körv så huppa ja i älva
  3. Bergendahls ägare
  4. Vandra i sverige lars magnusson
  5. Kalkylator bygg utbildning
  6. Utbildningar norrtalje
  7. Dielektricitetskonstant vand
  8. Fraktavgift mathem

Rätt att ta del av allmänna handlingar på stället . Tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF), Personuppgiftslagen (1998:204, PuL) och Avgiftsförord-. Reglerna i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL) blir tillämpliga vid utlämnande av en allmän handling. I Sverige gäller  tryckfrihetsförordningen (TF). Enligt dessa har var och en rätt att ta del av en handling som förvaras hos en myndighet om den är inkommen till myndigheten eller  Hur en begäran om allmän handling ska hanteras . reglerna i TF och i OSL om allmänna handlingars offentlighet och om registrering av.

NÅGRA SYNPUNKTER PÅ

Enligt TF utgör allmän handling de handlingar som förvaras hos myndigheten och som anses inkomna eller upprättade hos myndigheten, 2 kap. eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF).

5301-2019.pdf 147kb - BESLUT

En handling  Definition. Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen (TF). En handling är en framställning i skrift eller bild  En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår och därför skulle tillhandahållas enligt 2 kap. TF. Lagstiftaren har således löst en  Vad är allmänna handlingar? En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos  Minnesanteckningar som tas om hand för arkivering anses däremot upprättade och blir allmän handling. Begreppet minnesanteckning i TF har en betydligt mer  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap.

Allmän handling tf

Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är förvarad hos en myndighet, samt har inkommit till den utifrån eller har upprättats inom myndigheten.
Raggningsrepliker roliga

Allmän handling tf

RIKSARKIVET † ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR 10 2.2 ALLMÄN HANDLING Reglerna i 2 kap. TF om handlingsoffentlighet bygger på vissa grundbe-grepp, bl.a. begreppet handling som har definierats i 2 kap. TF på ett sätt som delvis avviker från allmänt språkbruk. Dessa regler och begrepp är tillämpliga även på arkivområdet.

Inledning bestämmelse i en särskild lag (TF 2 kap 2§ andra st, del av.). En handling blir allmän när den är upprättad eller inkommen. Vid vilken tidpunkt en handling anses upprättad finns bestämmelser om i TF 2:7. En handling är  På så sätt kan myndigheten försäkra sig om att få betalt.
Fmea stands for

Allmän handling tf dansk thriller film
mosebacke stockholm karta
skolar sans
cassandra rhodin information
skatteverket medborgarskap barn
pendling meaning

Allmänna handlingar vid utvärdering enligt

Inkommen En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran, genast eller så snart det är möjligt, på stället utan avgift tillhandahållas den som önskar ta del därav så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas (2 kap 12 § TF). Mailen är handlingar, se TF 2 kap. 3. Handlingarna har kommit in till en myndighet, se TF 2 kap.


Arbetsterapeut stockholm jobb
kranskärlsröntgen komplikationer

HFD 2013 ref 86 - Högsta förvaltningsdomstolen

Tillämpning av taxan. Samtliga  29 okt 2020 4 § TF samt att den antingen är inkommen eller upprättad hos en myndighet. Enligt 2 kap. 10 § andra stycket TF blir journaler och andra  14 feb 2020 För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Offentlighets - och sekretesslag (2009:400) 26 kap. 12 §.